2674. 14. listopadu 2023. Připomínka poselství Ježíše ze dne 8. dubna 2014.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PRONÁSLEDUJTE MNE


Děkuji moderátorce JPH Angie za to, že mi poslala toto Slovo jako návrh na připomínku poselství (a za to, že ho připojila v plném znění!) Měla pocit, že by pro vás všechny mohlo být povzbuzením, a já souhlasím - dokonce povzbudilo i mne!!!

Moji lidé, přeji si, abyste v přicházejících dnech postupovali velmi opatrně, protože nepřítel na vás nastražil mnoho nástrah.

Mnoho mých lidí je sváděno k návratu ke starým hříchům, jsou klamáni, aby si mysleli, že na nich nezáleží a že jejich odplata nebude krutá. To je lež, mé děti, které musíte odolat.

Vraťte se k mému Slovu! Ti, kdo jsou denně v mém Slovu a v mé přítomnosti, nebudou takto oklamány.

Mnozí z mého lidu se unavili v dobrém konání a nepřítel je oklamal, aby si mysleli, že návrat mého Syna nenastane brzy. On přijde jako zloděj v noci - buďte připraveni - bděte! Modlete se, mé děti! Nezůstávejte pozadu ve zlu, které bude následovat, až si ze světa vezmu své vlastní, protože tehdy to bude temné a strašné místo.

Mnozí z mého lidu zpohodlněli - nespokojí se s tím, že Mne máte málo, a Já si přeji, abyste Mne hledali celou svou bytostí. Hledejte Mě vášnivě - následujte Mě. Usilujte více o Mne! Proč se spokojujete s menším množstvím, moji lidé? Proč toužíte více po světě, a ne více po Mně, svém Stvořiteli?

Pro ty, kdo o Mne usilují celým svým srdcem, mám připravenou velkou odměnu - ti, kdo jsou ve světě chudí, ale ve Mně bohatí, náhle rozkvetou blahobytem. Ti, kdo jsou nemocní na těle, ale bohatí ve Mně, se náhle probudí uzdravení a zdraví. Ti, kdo touží po partnerovi, ale obracejí se ke Mně, náhle naleznou manželství a naplnění. Vy, kdo se snažíte plnit mou vůli a každý den sedíte v mé přítomnosti, Mě poznáte a budete chodit ve svých úkolech shůry!

Moji lidé, kteří touží po spravedlnosti a nenávidí hřích, kteří Mě pronásledují a stále zůstávají v mém Slovu, budou naplněni, uzdraveni a bude se jim dařit. Dny, které jsou před vámi, kteří žijete, abyste plnili mou vůli, jsou vskutku velmi světlé, neboť uvidíte mou slávu!

Ježíš


Řím 7, 11: Hřích použil přikázání jako příležitosti, aby mne oklamal a tak mě usmrtil.

Řím 6, 23: Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Gal 6, 9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.

Ž 97, 10: Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo, on střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje.

3Jan 1,2: Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši.

zpět