350. Poselství Boha Otce ze dne 25. ledna 2018.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


MODLETE SE!


Mé děti, modlete se teď. Modlete se velmi horlivě, abyste byly považovány za hodné uniknout těmto věcem, které mají brzy přijít. Modlete se, aby vaši milovaní byli shledáni za hodné uniknout těmto věcem, které brzy přijdou. Začnou velmi brzy, a až začnou, začnou velmi náhle.

V okamžiku, kdy to začne, mnoho tisíc lidí skončí. Pak už pro ně nebude žádná příležitost se kát a být zachráněni.

Vy, kteří nyní vědí, kteří vědí v předstihu času, jste zodpovědní se modlit za tyto ztracené duše. Požaduji, abyste za ně pozvedli své modlitby ke Mně každý den, abych je mohl zachránit. Přeji si, abyste pozvedli své modlitby každý den, abych mohl zachránit ty, které milujete a kteří jsou ztracení.

Mé děti, neotálejte, neboť čas je mnohem kratší, než si myslíte. Neodkládejte pozvednout tyto modlitby ke Mně, neboť váš čas na zemi může být zkrácen, protože brzy vezmu mnoho soucitných domů, aby mohly uniknout tomu, co má přijít. Nedomnívejte se, že máte roky a roky k tomu, abyste si to naplánovaly.

Neodkládejte, co vám říkám dnes, abyste učinily!

Tu noc bude od vás vyžádána vaše duše.

Bůh Otec


Lk 21, 34-36
34: Mějte se však na pozoru, ať vaše srdce není zatíženo omamnými opojeními a životními starostmi, aby onen den vás nezastihl znenadání

35: jako léčka; přijde totiž na všechny, kdo přebývají na celé zemi.

36: Proto buďte bdělí a modlete se po všechen čas, abyste všemu tomu, co se má stát, mohli uniknout a obstát před Synem člověka.

1Tim 2, 1-4
1: První věc, ke které tě vybízím, je toto: Ať se konají modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za všecky lidi,

2: za krále a všechny ty, kdo zaujímají odpovědné postavení, abychom mohli vést život pokojný a klidný, v samé zbožnosti a počestnosti.

3: Tak se to líbí Bohu, našemu spasiteli, a tak to rád vidí.

4: On chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy.

Lk 19, 10: Syn člověka přece přišel hledat a zachránit, co je ztraceno.

Mt 9, 37: Tu řekl svým učedníkům: Žeň je bohatá, ale dělníků je málo.

Lk 12, 15-21
15: Pak jim řekl: "Dejte si pozor a chraňte se před každou chamtivostí. Neboť i když má někdo nadbytek majetku, tím jeho život ještě není zajištěn."

16: Pověděl jim toto podobenství: "Jednomu bohatému člověkovi se na poli hojně urodilo.

17: Uvažoval tedy sám u sebe: Co udělám? Vždyť už ani nemám kam tu svou úrodu uložit.

18: Tohle udělám, řekl si, strhnu své stodoly, vystavím větší a tam složím všechno své obilí i své zásoby.

19: Pak mohu říct své duši. Duše, máš velké zásoby na mnoho let. Pohověj si, jez, pij, vesel se!

20: Bůh mu však řekl: Blázne, ještě této noci bude od tebe vyžádána tvá duše, a čí bude pak to, co jsi naskládal?

21: Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem."
zpět