van neer

Milí čtenáři,

když se náš Pán před svým nanebevstoupením loučil se svými apoštoly, řekl jim:

"Je pro vás dobré, abych Já odešel. Jestliže totiž neodejdu, zastánce k vám nepřijde. Odejdu-li však, pošlu ho k vám. Až přijde, usvědčí svět z toho, co znamená hřích, spravedlnost a soud....

Měl bych vám ještě mnoho co říci, ale teď byste to nemohli unést. Až však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy." [Jan 16, 7-15]

Před příchodem našeho Pána na zem, posílal Bůh Otec do staré židovské církve proroky, aby tento národ připravili na zrození Mesiáše, vtělení Boha – Ježíše Krista. Většinou při tom přišli o život, ale jejich poselství se dochovala a časem se stala částí Starého Zákona.

Podobně tomu bylo po nanebevstoupení našeho Pána. V každém století posílal náš Pán Ducha Utěšitele, aby k lidem promlouval skrze vizionáře a proroky. Během času přicházeli lidé s prorockým slovem, ale církev si jich většinou nevšímala. Sama je neposlouchala a jiným bránila jim naslouchat. Jen v kritických dobách, kdy jim nemohla ublížit, byla jejich díla opisována a šířena, a jejich autoři se stali svatými – sv. Brigita Švédská, sv. Kateřina Sienská a někteří další. Vizionářů, kteří prohlubovali Boží pravdu a připomínali slovo Písma tak během staletí přišla celá řada, ale na této stránce se jim nemůžeme podrobně věnovat.

Nyní, kdy jsme došli téměř ke konci současných dějin, poslední, sedmý prorok konce časů – Marie Božího milosrdenství, nás důkladně připravil na příchod Velkého Varování, na Druhý příchod našeho Pána a tomu předcházející dobu soužení a trestu.

Jeho mise byla však před svým koncem zákeřně a násilně přerušena. Síly zla zlikvidovaly společnost, která šířila Knihu Pravdy v různých jazycích do celého světa tím, že poškodily databázi objednávek, změnily uložená čísla platebních karet a pak promyšlenými dezinformacemi vyvolaly nedůvěru ve facebookových modlitebních skupinách JTM, a nakonec způsobily takový chaos, že se náš Pán rozhodl tuto misi zastavit.

V jednom z posledních poselství Marii Božího milosrdenství nám Pán slíbil, že budeme dostávat další poselství, tentokrát jen občas a prostřednictvím Zbytku.

Jako první poselství nám dal Pán dvě poselství útěchy, které jsou adresovány adminu Peterovi. Mnozí z našich čtenářů si s údivem všimli, že jsou psány jiným stylem, než na jaký byli zvyklí. V poselstvích Marie Božího milosrdenství používal náš Pán důsledně jednoduchou řeč, zbavenou biblických obratů a podobenství, aby si neodcizil mladou generaci.

Božství se ale nedá spoutat striktně racionálním uvažováním a z něj odvozeným stylem řeči. Tam, kde tímto způsobem je k vyjádření jediné myšlenky zapotřebí několik vět, tradiční mluvou stačí použít jednu symbolickou zkratku. Vidíme to zřetelně v těchto poselstvích, ale tento jazyk klade na čtenáře větší nároky. Avšak bez znalosti podobenství a symbolů nemůžeme do hloubky pochopit ani Kázání na Hoře, natož Izajáše, Daniela, nebo Genezi.

Tento jiný způsob vyjadřování našeho Pána vyvolal u některých našich čtenářů rozpaky, jiní si zase nebyli jisti, zda některé symboly pochopili správně, někteří jim nerozuměli vůbec. To opět vedlo k šíření nedůvěry v pravost těchto poselství a k nechuti je vůbec číst. Kladných ohlasů na poselství Zbytku bylo také mnoho. Nicméně v zájmu zachování klidu a pokoje jak na fóru, tak v e-mailové korespondenci, jsme došli k závěru, že bude lépe, když poselství Zbytku oddělíme od poselství Varování a přemístíme je na jinou stránku.

Nyní vám představujeme tuto novou stránku, na níž budeme zveřejňovat poselství Zbytku, která dostáváme od několika vizionářů, požehnaných a ochraňovaných naším Pánem, kteří se ještě neodmlčeli, nebo nebyli umlčeni.

Chvalme za to Pána.

adminové Peter a Jan

zpět