2597. 9. září 2023. Připomínka poselství Ježíše ze dne 1. února 2017.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SOUD NÁRODŮ


Brzy přijde čas, kdy budu soudit každého člověka, každou domácnost a každý národ.

Národy padnou, když je budu soudit a shledám je nevyhovujícími. Národy, které Mě a mé cesty odmítly, nemohou obstát přede Mnou a budou zničeny.

Uvidíte národy padnout v jeden den, ale nelekejte se, neboť mé soudy jsou spravedlivé. Národy, které Mě odmítají, nemají sílu, v níž by se mohly pozvednout. Dlouho jsem jimi trpěl a to je teď u konce.

Ježíš


Ž 33, 12: Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.

Mt 25, 31-33
31: Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;

32: a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,

33: ovce postaví po pravici a kozly po levici.zpět