2599. Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 7. září 2023.
Luz de Maria (Argentina), https://revelacionesmarianas.com/


Jezis

NECHCI VLAŽNÉ DĚTI


Milované děti, všechny přijměte mé požehnání.

MILUJI VÁS V KAŽDÉM OKAMŽIKU.
VOLÁM VÁS A POSÍLÁM VÁM SVOU BOŽÍ POMOC, ABYCH VÁS UDRŽEL NA MÉ CESTĚ.

Je tolik lidských tvorů, kteří nechtějí naslouchat mému volání a milovat Mě!…
Je tolik mých dětí, které vyměnily věčný život za zhýralost, do níž je zahalil světský život!…

Lidská stvoření se nechávají strhnout k úchylkám, které ďábel šíří po celé zemi, a lidská stvoření je bez váhání přijímají, což je vede k nepředstavitelným činům, kterých se dopouštějí mé děti. Nečistota se rychle množí, stává se agresivnější, a z toho se ďábel raduje.

ZVRÁCENOST SE ŠÍŘÍ VELKOU RYCHLOSTÍ, hříchy přibývají a budou přibývat natolik, že Sodoma a Gomora budou zastíněny hříchy, které jsou již páchány, a těmi, které budou páchat lidská stvoření [Mt 10, 14-15].

ŽÁDÁM VÁS, ABYSTE POSILOVALY SVOU SPIRITUALITU, POZNÁNÍ A VÍRU, ABY ROSTLY V KAŽDÉM Z VÁS, MILOVANÉ DĚTI.

Chodíte, aniž byste Mě znaly. Bez mého poznání budete hledat berličky, které vám na chvíli poslouží, ale pak…

POŽADUJI OD SVÝCH DĚTÍ VŠECHNU LÁSKU, NEOČEKÁVÁM VLAŽNÉ DĚTI [Zj 3,16].

Je jich tolik, co říká, že Mě milují, a žijí tím, že kritizují své bratry. Jsou to bytosti, které hřeší v myšlenkách i skutcích a jednají v hříchu s vědomím toho, co je hřích!

Milovaní, nemoci propuknou a mé děti budou překvapeny, aniž by měly to, co jim můj dům zjevil, aby se mohly nemocí zbavit. Některé to ignorují a jiné, ty, které jsou mým voláním nejblíže, zapomínají a zůstávají lhostejné.

Mé děti, návyk je velmi špatným zvykem ve všech skutcích a činech života. Nic není škodlivějšího než zvyk, ten v lidském stvoření vše zastavuje, až ochromí dobré skutky a díla, dobré pocity, které pak znovu povstávají z popela, aby zůstaly jen zdáním. Jednání ze zvyku vede k pokrytectví a ubližuje těm, kdo jsou kolem vás tím, že ztrácejí opravdovost.

Každé z vás, mé děti, je tvůrcem své vlastní historie, proto se musíte duchovně posilovat, musíte být bytostmi neochvějné víry, jinak se vám nepodaří odolat nepříteli duše v této zkoušce, která přichází.

Modlete se, mé děti, modlete se za ty duše, které v této době trpí a nabízejí se k utrpení pro dobro celého lidstva.

Modlete se, mé děti, modlete se jeden za druhého, je velmi nutné, abyste pochopily naléhavost modlitby srdcem.

Modlete se, mé děti, modlete se, modlete se, příroda nepřestává lidi překvapovat a živly přicházejí, aniž by je člověk očekával. Voda stále proniká do měst a způsobuje, že země klesá.

Modlete se, mé děti, modlete se, lidé usilují o moc založenou na bolesti lidských tvorů.

Modlete se, mé děti, modlete se, Slunce vás překvapí, nevystavujte se mu.

Modlete se, mé děti, modlete se, stůjte pevně ve víře a buďte vykonavateli mé vůle.

Modlete se, mé děti, modlete se, abyste viděly velký zázrak, který u sebe uchovává má Matka pod záštitou Matky Boží Guadalupské.

Mé děti, připravte se duchovně, boj je silný, je pro vás nezbytný. Je naléhavé, abyste se připravily tím, že budete pevní, přesvědčení, silní lidé, kteří Mě znají.

JSEM S VÁMI, DĚTI MOJE, ZŮSTÁVÁTE V MÉM SRDCI, KTERÉ HOŘÍ LÁSKOU PŘI HLEDÁNÍ MÝCH OVEČEK [Jan 10, 11].

Žehnám vám.

Dávejte pozor, mé děti! Dávejte pozor!

Váš Ježíšzpět