2601. Poselství Ježíše ze dne 12. září 2023.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


ÚPLNÁ ZÁVISLOST


Mé děti Mi nedůvěřují, že je zaopatřím v tom, co přijde. Místo toho se trápí, že nebudou mít dost.

Děti, kde je vaše víra ve Mne? Nejsem snad Já ten mocný Jehova, který před dávnými časy rozdělil Rudé moře? Nevzkřísil jsem snad svého vlastního Syna Ježíše z mrtvých? Nevzkřísil snad v mé mocné síle z mrtvých jiné, když chodil mezi vámi?

Jak to, že nevěříte, že vás mohu nasytit v dobách nedostatku? Poskytnout vám přístřeší? Poskytnout vám vše, co potřebujete?

V tomto přicházejícím období beru mnohé ze svých nedůvěřivých dětí do časů nedostatku, aby se mohly naučit spoléhat na Mne. Pouze když zažijete naprostou závislost na Mně, můžete se naučit vnímat Mě jako svého jediného živitele.

To je nezbytné, abyste vy, kteří zůstanete, mohli přežít v tom, co přichází.

Ježíš


Iz 41, 10: Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.

Ge 15, 1: Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: "Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna."

Joz 1, 9: Nepřikázal jsem ti snad: "Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?"

Iz 41, 13: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: 'Neboj se, já jsem tvá pomoc.'zpět