xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs" lang="cs"> 2603

2603. Poselství Ježíše ze dne 14. září 2023.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


UDĚLUJI ODPOVĚDI


Mnohé z mých dětí dostávají v této době náhlé odpovědi na dlouholeté modlitby. Uděluji odpovědi těm, kdo jsou mi oddáni, aby se jim dostalo touhy jejich srdce.

V mžiku oka zachráním marnotratné děti, přivedu manžele, postavím domy. V tomto čase vyslyším tolik modliteb za své děti, které jsou oddány plnění mé vůle, které se snaží plnit mé potěšení, a ne své vlastní.

Mé děti, nemůžete pochopit, jak moc vás miluji a jak mě těší dát vám věci, za které jste se dlouho modlily. Probuďte svou nejsvětější víru, přišel čas.

Ježíš


Mk 11, 24: Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.

1Jan 5, 14-15
14: Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.

15: A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Jan 15, 7: Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.

Mt 7, 7: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.

Žid 11, 6: Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

Jan 15, 16: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.

Jr 33, 3: Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.

Iz 65, 24: Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já je už vyslyším.

1Jan 3, 22: Oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí.

Ž 37, 4: Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.zpět