2604. Poselství Ježíše ze dne 15. září 2023.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


TĚŽKÉ VĚCI


Mé děti, právě teď od vás žádám těžké věci. Neustupujte, ale odvážně se postavte ve své víře a dokončete svůj závod s velkou důvěrou ve Mne.

Jsem mocný Bůh a dobře vám mohu poskytnout vše, co potřebujete.

Ježíš


Sk 4, 29-31
29: Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo;

30: a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.

31: Když se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni, a všichni byli naplněni Duchem svatým a s odvahou mluvili slovo Boží.

1Kor 15, 58: A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Gal 6, 9: V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.zpět