2605. 16. září 2023. Připomínka poselství Ježíše ze dne 5. října 2020.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VELKÉ NEBEZPEČÍ


Mé děti, připravte své srdce na to, co brzy přijde. Všechno, co jsem předpověděl ve svém svatém Slovu, už začalo, jak již víte. Uvažujte, co to pro vás znamená.

Varoval jsem vás, že do každého života přijde mnoho ztrát. Možná uvidíte, že někteří z těch, které máte nejraději, odejdou z vašeho světa, ale nebojte se, protože pokud Mě znají, budou zde v bezpečí v mé péči.

Vy, kteří jste zůstali ve svazcích, jež nejsou mými - vaši partneři nebudou rozumět tomu, co se ve světě děje, a nebudou vědět, jak duchovně reagovat. To je pro vás velké nebezpečí, protože až Zlý brzy povstane a zavede své zlé znamení, nebudou v tom vidět žádný problém. Někteří se dokonce budou domnívat, že je musí přijmout, aby nakrmili své malé děti, avšak pokud je vaše víra ve Mne silná, nakrmím je za vás. Až budete vyvrženi, přijmu vás a poskytnu vám přístřeší Já sám.

Musíte vědět, mé děti, že ti, kdo si vezmou jeho znamení, nejenže budou ztraceni, ale také budou nenávidět vše, co je moje, a budou vás tvrdě pronásledovat. Do jejich srdcí bude zaseta vražda a vy nebudete v bezpečí. Rychle vás vydají na smrt.

Musíte se nyní připravit, protože tento čas přijde brzy.

Ježíš


2Kor 6, 14-15
14: Nedejte se zapřáhnout do cizího jha spolu s nevěřícími! Co má společného spravedlnost s nepravostí? A jaké spolužití světla s temnotou?

15: Jaký souzvuk Krista s Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevěřícím?

Zj 13, 16-18
16: A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,

17: aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.

18: To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.

Zj 14, 9-11
9: Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku,

10: bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.

11: A jeho muka neuhasnou na věky věků a dnem ani nocí nedojde pokoje ten, kdo kleká před šelmou a jejím obrazem a nechal si vtisknout její jméno.

Mt 24, 9-10
9: Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno.

10: A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět;zpět