2606. Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. září 2023.
Luz de Maria (Argentina), https://www.revelacionesmarianas.com/


Michael

JSTE PRIVILEGOVANÉ POKOLENÍ


Milovaní Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky, přicházím k vám z Božího příkazu.

JSTE PRIVILEGOVANÉ POKOLENÍ, navzdory množství zlých skutků a špatných činů, jimiž urážíte Nejsvětější Srdce našeho nejmilovanějšího Krále a Pána Ježíše Krista, a navzdory tomu se na toto hříšné pokolení přelévá Boží milosrdenství.

CO JE ČASEM PRO LIDSKÉ STVOŘENÍ, NENÍ ČASEM PRO BOŽÍ VŮLI. Žijete v domnění, že se nic nestane a že si budete ještě dlouho hledět do tváře, ale tak už to není, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Lidstvo vstupuje do doby, kdy je stále překvapuje síla přírody, Slunce a samotného vesmíru. Měsíc o sobě dává vědět tím, že působí svou silou na příliv a odliv.

Zlo rozpoutává svůj hněv proti Božím dětem a je příčinou, že proroctví vás děsí, proto se nebudete chtít obrátit.

Je tolik Božích dětí, které v každém okamžiku překračují Boží zákon tím, že se oddávají tomu, co považují za všední hříchy, ale žijí podle nízkých tělesných pudů a nerozhodnou se překonat pokušení [Řím 8, 5-8].

Vědí, že existuje Písmo svaté, ale znají je povrchně, a myslí si, že jsou moudré v náboženství i v každém jiném předmětu, žijí ukazováním prstem na své bratry, žijí bez závazků, žijí podle svých rozmarů a rozmnožují své vlastní omyly až do té míry, že se stanou pro své bratry nevhodné a nepříjemné.

To je čas, aby se vydaly na cestu pokory tím, že se uznají za hříšníky dřív, než bude příliš pozdě [Ž 50]. Lidské bytosti musí rozpoznat, čím jsou: pokorní - pokorné, pyšní - pyšné, a pak zahájit vnitřní změnu.

Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:

Modlete se bez odpočinku a těm, kteří se vám posmívají, protože se modlíte, neodpovídejte, mlčte a modlete se za tyto bratry, aby se obrátili.

Děti naší Královny a Matky Posledních časů:

PŘIŠEL ČAS!

OTCOVO RÁMĚ POSTUPNĚ UPOUŠTÍ POSLEDNÍ KAPKY ZE SVÉHO KALICHA NA ZEM, JAK KLESÁ JEHO VŠEMOHOUCÍ PAŽE. Lidská stvoření jsou zcela rozdělena: ta, kdo věří v Nejsvětější Trojici a v naši Královnu a Matku, a ta, která nevěří, protože nebude místo pro vlažné [Zj 3, 15-16].

Lidské stvoření dospěje k rozhodnutí:
S Bohem, nebo proti Bohu…
S naší Královnou a Matkou, nebo proti naší Královně a Matce…

Nesuďte, protože Boží milosrdenství zůstává po všechny časy.
Žijte v jednotě a bratrství, protože jak bratrství, tak poslušnost Božím Zákonům způsobí, že ďábel bude sténat hrůzou a děsem.

Obdržely jste požehnání oleje Dobrého Samaritána a toho, co nese mé jméno, používejte je, nastal čas, jsou pro vás ochranou.

Modlete se, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, lidstvo zasažené odpornými hříchy se očišťuje.

Modlete se, mé děti, modlete se, některé lidské bytosti, které se ocitly v životě osamocené a zmatené, od nynějška nastoupí cestu mučení v rukou stoupenců zla.

NA NEBI SE OBJEVÍ VELKÉ ZNAMENÍ A NAŠE KRÁLOVNA A MATKA GUADALUPSKÁ OHROMÍ LIDSTVO, UKÁŽE, CO NEBYLO ZJEVENO.

Sopky, voda, zemětřesení a požáry budou lidstvo nadále mučit; to je část toho, čemu budete čelit.

TOTO SLOVO NENÍ URČENO K TOMU, ABYSTE SI JE ULOŽILY, ALE ABYSTE JE PROHLOUBILY A ŽILY V DUCHU A V PRAVDĚ.

Mé nebeské legie dbají na Boží příkazy.

Buďte láskou a "všechno ostatní vám bude přidáno" [Mt 6, 33].

Žehnám vám.

Svatý archanděl Michaelzpět