2670. Poselství Nejsvětější Panny Marie ze dne 2. listopadu 2023.
Luz de Maria (Argentina), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


regina

SÍLA ZLA SE S VELKOU KRUTOSTÍ VRHNE NA LIDSTVO


Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:

MÉ POŽEHNÁNÍ VE VÁS NEUSTÁLE PŘETRVÁVÁ.

VYZÝVÁM VÁS, ABYSTE SE ZASVĚTILY DUCHU SVATÉMU A UDRŽOVALY SE VE STAVU MILOSTI, ABYSTE JEJ NEZNEUŽÍVALY [Jan 14, 16-18; 1Kor 3, 16; Ef 4, 30].

Udržujte v sobě skrytou Lásku mého Božího Syna tím, že budete soucitné a milosrdné.

Milované děti:

MÉ VDĚČNĚ PŘIJATÉ SLOVO VÁM OSVĚTLUJE CESTU.

Tato Matka právě v této chvíli vydává tuto naléhavou výzvu celému lidstvu a úpěnlivě vás žádá, abyste si uvědomily, co se k lidstvu všeobecně blíží. Jste vedeny jako ovce na porážku a ocitáte se v této chvíli bolesti – strach vás může vést ke ztrátě víry, což si přeje nepřítel duše.

KDO NEOTEVŘE OČI A NEVIDÍ, CO SE VE SVĚTĚ DĚJE, JE PLODEM LIDSKÉ TVRDOHLAVOSTI…

Utrpení je předurčeno a je to tím, že lidstvo ho nechce zastavit, nadále je dalším účastníkem velkého světového jeviště bolesti, zrady a hrozeb, které skončily další válkou.

Milované děti, modlete se, připravte se, temnota zůstává v myslích lidských tvorů, odkud se přenáší na samotnou Zemi.

Milované děti, modlete se, lidstvo bude žít uprostřed hrozeb teroristických skupin, které si přejí ovládnout svět.

Milované děti, modlete se, vyzývám vás k modlitbě se "zkroušeným a pokorným srdcem", vědomi si toho, že napravujete to, co se v této chvíli děje; proto se modlitba musí prohloubit a být aktivní, vést vás k tomu, abyste se vydávaly jako svědectví vašim bratřím, dělily se o chléb s hladovými a byly světlem na cestě tolika potřebným.

MODLÍCÍ SE DUŠE, V KAŽDÉM ČINU A PRÁCI KAŽDÉHO DNE, BUĎTE VELKÝMI DĚLNÍKY NA VELKÉ VINICI MÉHO BOŽÍHO SYNA, v němž nejsou žádné velká stvoření, která by vynikala, žádní velcí kritici svých bratří, ale jen velcí hrdinové ve vnitřním tichu.

Země je zemí nejistoty, kde bezpečí bude neznámé. Na scénu války vstupuje více zemí; po krátké chvíli se síla zla vrhne s velkou bezbožností na lidstvo.

Uprostřed rychle se šířící nemoci mé děti neztrácejí víru, zůstávají v bezpečí Trojičné lásky ke každému z jejího lidského stvoření. Mé děti jsou silné, pevné a odhodlané, udržují si jistotu požehnání, že jsou pravým dětmi mého Božího Syna.

NEJVĚTŠÍ OCHRANOU NÁRODA JE MODLÍCÍ SE LID, OBRÁCENÝ A PŘESVĚDČENÝ O VŠEMOHOUCÍ VELIKOSTI NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE.

Modlete se, děti, modlete se za své bratry a sestry, kteří budou trpět kvůli velkým záplavám a zemětřesením.

Modlete se, děti, modlete se, aby ve vás stále hořel plamen Nejsvětějšího Srdce mého Božího Syna.

Modlete se, děti, modlete se za své rodiny, za obrácení všech a celého lidstva.

Modlete se, děti, modlete se za sílu, abyste nepadly.

Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, miluji vás.

Matka Maria

c