2673

2673. Poselství Ježíš ze dne 13. listopadu 2023.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


SVĚT SE PROPADÁ DO CHAOSU


Mé děti, svět kolem vás se začíná propadat do chaosu. Řekl jsem vám, že to přijde, a nyní je to před vámi. Nyní slyšíte zvěsti o válkách, ale brzy se jich zúčastníte. Nebojte se, ale pokračujte tak, jak jste - věřte ve Mne, následujte Mne, služte Mi.

V těchto válkách bude mnoho smrti a zkázy a mnoho ztracených duší vstoupí do věčnosti, aniž by Mě kdy poznaly. Přeji si, abyste se po celou dobu svého pobytu na zemi věnovaly tomu, že tyto duše povedete ke Mně. Nebojte se toho, co vám může člověk udělat, ale služte Mi celým svým srdcem a vězte, že vás chráním, dokud nepřijde řada, kdy vás povolám domů.

Pak budou všechny strasti, které obklopují zemi, za vámi.

Ježíš


Mt 9, 37: Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je velká, dělníků málo."

Př 11, 30: Ovoce spravedlivého je jako strom života, a kdo se ujímá duší, je moudrý.

Mt 28, 19: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.

Jan 15, 16: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.

Da 12, 3: Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.

Mt 10, 32: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi;zpět