2676. Poselství Ježíše ze dne 4. března 2021.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


URYCHLOVÁNÍ


Vy, mé poslušné děti, které se připravily, jak jsem vám nařídil a vedl vás, vy, které jste byly v období příprav, vedly jste si dobře – nyní urychlím váš růst.

Poznámka: Ve vizi mi On ukázal SKUTEČNÉ urychlení – vidím, jak se motor otáčí – klíč se otáčí a vy odjedete z místa, kde jste právě teď, abyste byly náhle postaveny do služby.

Bylo to jako z nuly na stovku ve dvou vteřinách. Vidím Jej, jak vás staví na místo, kam vás povolal. Vidím strom s ovocem, jak se náhle objevuje po celé ploše – (tak rychle, že to vypadalo jako v kresleném filmu). Ne s ovocem, které potřebuje měsíc, aby dozrálo, ale které je připraveno k otrhání hned.

Jste jako strom zasazený řekami vody, který ve své době přináší ovoce. A ne jediný plod, ale hodně ovoce. Vidím velké obohacení Těla Kristova těmito plody.

Čas urychlení nastává pro všechny, kdo jsou připraveny, kdo se podrobily Božímu očišťování a jeho přípravě, protože nyní jste připraveny, jste vhodné být umístěny na místa, kam vás Bůh povolal.

Pokud jste se nepřipravily, toto Slovo se vás netýká. (Příprava znamená, že On vás vedl, abyste se připravily – především duchovně. To znamená, že jste se zdokonalovaly v duchovních disciplinách podle jeho instrukcí).

Toto Slovo je pro ty, které se podrobily Božímu očišťování, které dostaly hřích ze svých životů, které zapřely samy sebe a pozvedly svůj kříž, aby Jej plně následovaly. Jsou to ty, které jsou připraveny, ty, které prošly a obstály ve svém období Přípravy, zatímco ostatní si hrály ve světě a honily se za potěšením těla. Jsou to ty, které jsou připraveny dělat práci, ať je jakkoli obtížná. Jste připraveny bojovat v bitvách, které přicházejí s obsazením vaší zaslíbené země, protože jste se uchránily od hříchu a udržely své brnění vyleštěné.

A nyní urychlení začíná a Bůh vás posouvá vzhůru, takže se připravte, protože s velkým povýšením přichází velká odpovědnost, ale také vše, co potřebujete.

Důvod, který jste nedostaly, je ten, že před vámi je povýšení, na něž musíte být připraveny, a On čekal, aby viděl, zda se podrobíte očišťování a přípravě, která je nezbytná. Čekal, aby uviděl, jste-li poslušné.

Ježíš


Poznámka G.L.: Můžete mě slyšet, jak vysvětluji toto Slovo zde:

https://justpraisehimtoday.podbean.com/e/why-you-had-to-wait/

a na youtube:

https://youtu.be/h82t9KcYN0I


Gal 5, 22-26
22: Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,

23: tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

24: Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony.

25: Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.

26: Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému.

Iz 48, 10: Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.

Mt 16, 24-25
24: Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.

25: Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.

2Kor 9, 8: Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo,

Ge 12, 2-3
2: Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!

3: Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.

Ž 1, 1-3
1: Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači,

2: nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.

3: Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.zpět