2677. 17. listopadu 2023. Připomínka poselství Ježíše ze dne 4. února 2017.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


VĚTŠÍ ODMĚNY


V těchto posledních časech uvidíte projevy mé mocné síly. Budete svědky jednoho velkého zázraku za druhým, jak budu volat nevěřící ke Mně, aby se znovuzrodili.

V těchto časech budou mnozí z vás povoláni, aby tyto nové věřící učili, aby jim pomáhali učit se mým cestám a mému Slovu.

Někteří z vás to budou dělat pod hrozbou vlastního života. Nedbejte na své životy, ale s radostí konejte dílo mého království, neboť konec se rychle blíží a skutky, které nyní konáte, přinášejí ještě větší odměnu.

Ježíš


Jan 14,12-13
12: Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.

13: A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.

Matouš 28,18-20
18: Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.

19: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého

20: a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."zpět