2678. 18. listopadu 20158. Připomínka poselství Ježíše ze dne 8. května 2018.
Glynda Linkous (USA), https://wingsofprophecy.blogspot.com/


PŘICHÁZÍ POVODEŇ ŠPÍNY


Když jsem se toto ráno modlila o Slovo, dostala jsem nejprve vizi. Tato vize byla opět o nečistých králích. Byla to už druhá vize o nich, proto jsem se rozhodla udělat video, abych mohla sdílet tolik detailů, jak jen bylo možné. Ke konci této vize jsem obdržela toto Slovo.

Pověz mým lidem. Řekni mým lidem, dítě, že co dovolí, nebo nedovolí v tomto čase, připraví půdu pro to, co vytrpí v budoucnosti, až se tato povodeň uskuteční.

Plány Zlého jsou již uvedeny v pohyb, i když je ještě nemůžete vidět. Povodeň se už začala valit – nyní plyne klidně, ale brzy se rozběsní v životech všech, které znáš, protože on hledá, jak změnit dny a čas, jak jsem ti již řekl v mém svatém Slovu.

Tolik je jich nepřipravených. Myslí, že jsou v bezpečí v jejich světě, ale jejich domy jsou postaveny na písku, který bude brzy odplaven v záplavě špíny, kterou posílá váš nepřítel.

Podrobte se.

Podrobte se mému očišťování a impregnujte celou svou bytost mým Slovem.

Povodeň přichází.

Ježíš


Poznámka: Když jsem s modlitbou hledala, kde v Knize Daniel je zmínka o těchto deseti králích, zastavila jsem se u Daniela 7, 24, a Pán mi dal Daniel 7, 19-25.


Dan 7, 19-25
19: Chtěl jsem mít jistotu o tomto čtvrtém zvířeti, které bylo odlišné ode všech ostatních a bylo mimořádně strašné. Mělo železné zuby, bronzové drápy, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama,

20: i o deseti rozích, které mělo na hlavě a o dalším, který vyrostl a před nímž tři spadly, totiž o tom rohu, který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní.

21: Viděl jsem, že tento roh vedl válku proti svatým a přemáhal je,

22: až přišel Věkovitý a soud byl předán svatým Nejvyššího; nadešla doba a království dostali do rukou svatí.

23: Řekl toto: Čtvrté zvíře – na zemi bude čtvrté království, to se bude ode všech království lišit; pozře celou zemi, podupe ji a rozdrtí.

24: A deset rohů – z toho království povstane deset králů. Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí tři krále.

25: Bude mluvit proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a časů a poloviny času.

Mt 7, 24-27
24: "Každý tedy, kdo slyší tato má slova a podle nich jedná, může se srovnat s moudrým člověkem, který si postavil dům na skále.

25: Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – ale nezřítil se, protože měl základy na skále.

26: A každý, kdo slyší má slova, ale podle nich nejedná, může se srovnat s pošetilým člověkem, který si dům vystavěl na písku.

37: Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům – a zřítil se, a jeho pád byl hrozný."

Video uvádějící podrobnosti první vize o špinavých králích:
https://youtu.be/cXyx9lZB2U0

Video uvádějící podrobnosti druhé vize o špinavých králích:
https://youtu.be/_04SQNgY6I0zpět