van neer

Milí čtenáři,

když se náš Pán před svým nanebevstoupením loučil se svými apoštoly, řekl jim:

"Je pro vás dobré, abych Já odešel. Jestliže totiž neodejdu, zastánce k vám nepřijde. Odejdu-li však, pošlu ho k vám. Až přijde, usvědčí svět z toho, co znamená hřích, spravedlnost a soud....

Měl bych vám ještě mnoho co říci, ale teď byste to nemohli unést. Až však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy." [Jan 16, 7-15]

Před příchodem našeho Pána na zem, posílal Bůh Otec do staré židovské církve proroky, aby tento národ připravili na zrození Mesiáše, vtělení Boha – Ježíše Krista. Většinou při tom přišli o život, ale jejich poselství se dochovala a časem se stala částí Starého Zákona.

Podobně tomu bylo po nanebevstoupení našeho Pána. V každém století posílal náš Pán Ducha Utěšitele, aby k lidem promlouval skrze vizionáře a proroky. Během času přicházeli lidé s prorockým slovem, ale církev si jich většinou nevšímala. Sama je neposlouchala a jiným bránila jim naslouchat. Jen v kritických dobách, kdy jim nemohla ublížit, byla jejich díla opisována a šířena, a jejich autoři se stali svatými – sv. Brigita Švédská a sv. Kateřina Sienská. Vizionářů, kteří prohlubovali Boží pravdu a připomínali slovo Písma, tak přišla celá řada, ale na této stránce se jim nemůžeme podrobně věnovat.

Nyní, kdy jsme došli téměř ke konci současných dějin, poslední, sedmý prorok konce časů – Marie Božího milosrdenství, nás důkladně připravil na příchod Velkého Varování, na Druhý příchod našeho Pána a tomu předcházející dobu soužení a trestu.

Jeho mise byla však před svým koncem zákeřně a násilně přerušena. Síly zla zlikvidovaly společnost, která šířila Knihu Pravdy v různých jazycích do celého světa tím, že poškodily databázi objednávek, pak promyšlenými dezinformacemi vyvolávaly nedůvěru ve facebookových modlitebních skupinách JTM a nakonec způsobily takový chaos, že se náš Pán rozhodl tuto misi zastavit.

V jednom z posledních poselství Marii Božího milosrdenství nám Pán slíbil, že budeme dostávat další poselství, tentokrát jen občas a prostřednictvím Zbytku - Ostatku.

Jako první poselství nám dal Pán dvě poselství útěchy, které jsou adresovány adminu Peterovi. Mnozí z našich čtenářů si s údivem všimli, že jsou psány jiným stylem, než na jaký byli zvyklí. V poselstvích Marie Božího milosrdenství používal náš Pán důsledně jednoduchou řeč, zbavenou biblických obratů a podobenství, aby si neodcizil mladou generaci.

Božství se ale nedá spoutat striktně racionálním uvažováním a z něj odvozeným stylem řeči. Tam, kde tímto způsobem je k vyjádření jediné myšlenky zapotřebí několik vět, tradiční mluvou stačí použít jednu symbolickou zkratku. Vidíme to zřetelně v těchto poselstvích, ale tento jazyk klade na čtenáře větší nároky. Avšak bez znalosti podobenství a symbolů nemůžeme do hloubky pochopit ani Kázání na Hoře, natož Izajáše, Daniela, nebo Genezi.

Tento jiný způsob vyjadřování našeho Pána vyvolal u některých našich čtenářů rozpaky, jiní si zase nebyli jisti, zda některé symboly pochopili správně, někteří jim nerozuměli vůbec. To opět vedlo k šíření nedůvěry v pravost těchto poselství a k nechuti je vůbec číst. Kladných ohlasů na poselství Ostatku bylo také mnoho. Nicméně v zájmu zachování klidu a pokoje jak na fóru, tak v e-mailové korespondenci, jsme došli k závěru, že bude lépe, když poselství Ostatku oddělíme od poselství Varování a přemístíme je na jinou stránku.

Nyní vám představujeme tuto novou stránku, na níž budeme zveřejňovat poselství Ostatku, která dostáváme od několika vizionářů, požehnaných a ochraňovaných naším Pánem, kteří se ještě neodmlčeli, nebo nebyli umlčeni. Chvalme za to Pána.

adminové Peter a Jan

zpět